Cialis or Viagra Stronger Palexia 50mg Prednisolone Et Insomnie Fluticasona Inalador Viagra Nombre Cientifico Too Much Cialis Symptoms

מקצת רשימת כתבי הקודש של ״הכהנוץ ״ (הכהנים )לבית ישראל.

729

מקצת רשימת כתבי הקודש של ״הכהנוץ ״ (הכהנים )לבית ישראל.

מסודר. שם הספר בגעז , בעברית , הערות.

אורית’ פירושו תורה, כמו אורייתא בארמית. נוסח המקרא ושמות הספרים שבידי הקייסים הוא תרגום ללשון געז, שנעשה לכל המוקדם במאה ה-13 ולכל המאוחר במאה ה-15, מתוך תרגום השבעים על פי נוסחו היווני של לוקיאנוס הסורי.

1אורית זה-לדת,ספר בראשית. 2: אורית זה-צאת, ספר שמות 3:אורית זה-לואויאן,ספר ויקרא 4:אורית זה-חולקו,ספר במדבר

5: אורית זה-דאגם ,ספר דברים 6: אורית זה-איאסו ,ספר יהושע, 7:אורית זה-מסאפנת ספר שופטים
8: אורית זה-רות , מגילת רות ,

אין חלוקה בין שמואל למלכים. יש ארבעה ספרי מלכים (=נגסת).
9:, נגסת א , ספר שמואל א. 10 : נגסת ב, ספר שמואל ב , 11: , נגסת ג , ספר מלכים א , 12:נגסת ד, ספר מלכים ב.

במסורת העדה מיוחסים לשלמה חמישה ספרים. העצמת המלך שלמה מובנת על רקע המסורת האגדית שמוצא העדה הוא ממנילק בנו של שלמה ממלכת שבא וחבורתו.
3: מסאליאתה סאלומון , ספר משלי א–כד , 14 : תגסאצה סאלומון , ספר משלי כה–לא 15: קאלה מכבב, ספר קהלת , 16: טבאבה סאלומון , ספר חכמת שלמה. 17: מהאליה מאהלי ,ספר שיר השירים

‘דקיקה’ פירושו דק או קטן ו’נאוסן’ פירושו זעיר. שם זה רומז לגודלם של ספרי תרי עשר.
דקיקה/נאוסן נביאת , תרי עשר.
18: חוסי, ספר הושע , 19 : יואל ,ספר יואל , 20 : עמוץ, ספר עמוס , 21 : עבדיוי, עובדיה

סיומת באות סמ”ך רומזת למוצאו היווני של התרגום, וכן להלן: צפוניאס, זכריאס, ארמיאס וכו’.
22: יונס ,ספר יונה .23 : מלקיאס , ספר מיכה , 24: נחום , ספר נחום , 25: אניבקום , ספר חבקוק , 26 צפוניאס, ספר צפניה. 27: חגי, ספר חגי. 28 : זכריאס , ספר זכריה . 29: מליאס , ספר מלאכי

לספר תהילים חשיבות רבה בעדה. ממנו מורכבות רוב תפילות העדה. ידיעתו בעל פה היא אחד התנאים להתמנות לקס ( מנהיג רוחני ) . 30 : מזמור זה-דוית , ספר תהילים . 31 : איסאיאס , ספר ישעיהו. 32 : ארמיאס , ספר ירמיהו. 33: חזקאל , ספר יחזקאל. 34 דניאל, ספר דניאל

הספרים החיצוניים נחשבו ספרים מקודשים בביתא ישראל, כי הם מעולם לא שמעו על הרחקת הספרים החיצוניים על ידי חז”ל. גם בתלמוד יש ציטוטים רבים של פסוקים מבן סירא.
35: איוב ,ספר איוב . 36 סיראכ , ספר בן סירא . 37 : אסתר , מגילת אסתר. 38 יודית , ספר יהודית. 39 : טובית, ספר טוביה. 40 :הצוצאן א , דברי הימים א . 41 :הצוצאן ב, ספר דברי הימים ב .

ספרי עזרא ונחמיה מחולקים לשלושה ספרי עזרא.
42 : עזרא א , ספר עזרא א 43 : עזרא ב , ספר עזרא בת. 44 : עזרא ג ,ספר עזרא ג .

בספרי מקבים אזכורים למספר הלכות שבת ולהלכות נוספות, שנהגו במסורת העדה ושונות מהלכת חז”ל.
45: מקביאן א, ספר מקבים א . 46 : מקביאן ב , ספר מקבים ב.

ספרים אלו נשמרו רק בלשון געז. חשיבותם רבה לביתא ישראל, רעיונית והלכתית.
47 : ספר חנוך 48: כופאלי , ספר יובלים

4 – ספרים אלו עוסקים בסיפורי אגדות על מותם של אבות האומה ועלייתם השמיימה.
49: גדלה אברהם , ספר מפעלות אברהם 50 : גדלה יצחק , ספר מפעלות יצחק.
51: גדלה יעקב, ספר מפעלות יעקב. 52 : גדלה מוסה ספר מפעלות משה .53 גדלה ארון , ספר מפעלות אהרן.

הספר עוסק בדו שיח בין ה’ למשה בהר סיני בשאלות שכר ועונש ומהות האלוקות. נקרא גם ‘שבחי משה’.
54 : נגרה מוסה , ספר שיחת משה .

ספר הלכות ( תורה שבעל הפה ) למצוות השבת. עיקרו דרשות המציגות את השבת כדמות מלכה אגדית. במרכזו עוסק בהלכות שבת .חובר ע״י אבות אבותנו הקדושים .
55 :תאזאזה סנבת , ספר הלכות למצוות השבת.

ספר תפילות. משמש גם לתפילות השבת השביעית ובטקס טהרת היולדת.
56 : ארדיאת , ספר התלמידים.

מהספרים החיצוניים, עוסק בחיי ברוך בן נריה, סופרו של ירמיהו הנביא. הספר נקרא גם: ‘חזון אתיופי של ברוך’. 58 : ברוכ , ספר ברוך.

ספר תפילות. ‘השעות’ הן השעות הראויות לתפילה.
59 : מצחפא שעתאת ,ספר השעות.

61 פלספה [טאביבן] , ספר פילוסופים

תוכחת מוסר מאת אליהו הנביא .
62 : [אבא] אליאס , אבא אליהו

מתאר את גורל הנשמה לאחר המוות.
63 : מצחפא מלכאת ,ספר המלאכים

גרסה שונה לסיפור שושנה שמופיע בתוספות לספר דניאל שבספרים החיצוניים.
64 :גדלה סוסנה ,מפעלות שושנה גרסה יחודית .

חיבור נפוץ ביותר בקרב העדה. לדרשה זו מספר גרסאות.
65 :דרסנה אברהם ושרה בגבץ , דרשה על אברהם ושרה במצרים

אוסף של דברי מוסר ותפילות פיוטיות. מיוחס למנהיג הנזיר אבא צברה, בן המאה ה-15.
66 :בקדמי גברה אגזיאבהר , בראשית ברא אלוהים.

67: ספר חזון עזרא , נכתב בהשראת הספר עזרא הרביעי שבספרים החיצוניים. עוסק ביום הדין, באחרית הימים ובגורל הצדיקים והחוטאים.

וברוך שמסר תורתו לשומרים הנאמנים , אהבתם ? שתפו

התגובות סגורות לפוסט זה


Sitemap